MAXAGON KAPITAL AB HAR FÖLJANDE TILLSTÅND DIREKT:

2017-01-18 Ia) Livförsäkring (direkt)
2017-01-18 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
2017-01-18 IIa) Giftermålsförsäkring (direkt)
2017-01-18 IIb) Födelseförsäkring (direkt)
2017-01-18 III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt)
2017-01-18 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
2017-01-18 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)

OCH VIA SVENSK VÄRDEPAPPERSSERVICE I STOCKHOLM AB:

2008-03-28 Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp
2007-11-01 Mottagandeoch vidarebefordran av order avseende fi instrument
2007-11-01 Utförande av order avseende fi instrument på kunders uppdrag
2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

MAXAGON KAPITAL AB ÄR ANSLUTET TILL INSURESEC DÄR OCKSÅ ANSTÄLLDA RÅDGIVARE ÄR LICENSIERADE

Maxagon Kapital AB är medlem hos Insuresec och Maxagon Kapital ABs rådgivare är licensierade. Idag ställer flera av de stora försäkringsbolagen krav på att förmedlaren ska vara registrerad och licensierad av InsureSec, bland annat för att omfattas av en ansvarsförsäkring. I samband med upphandlingar på försäkringsområdet kan det även ställas krav på registrering och licens.

Att vara registrerad hos InsureSec innebär därför både en konkurrensfördel och ett utökat konsumentskydd. Registrering hos InsureSec är personlig och baseras på ett avtalsförhållande mellan InsureSec och den enskilda försäkringsförmedlaren. Avtalet innebär att förmedlaren förbinder sig att följa relevanta lagar, föreskrifter, god försäkringsförmedlingssed och beslut fattade av Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd.

MAXAGON KAPITALS RÅDGIVARE ÄR SWEDSEC LICENSIERADE VIA DET ANSLUTNA FÖRETAGET SVENSK VÄRDEPAPPERSSERVICE I STOCKHOLM AB

MAXAGON KAPITALS RÅDGIVARE ÄR SWEDSEC LICENSIERADE VIA DET ANSLUTNA FÖRETAGET SVENSK VÄRDEPAPPERS-SERVICE I STOCKHOLM AB

KONSUMENTSKYDD
Rådgivare anställda på Maxagon Kapital AB är licensierade via Swedsec. Syftet med licensieringen är att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på den svenska finansmarknaden. Målet är att en betydande majoritet av alla anställda med kvalificerade arbetsuppgifter och befattningar i företag på finansmarknaden, och som står under Finansinspektionens tillsyn, ska vara licensierade. Exempel på sådana anställda som behöver licens kan vara rådgivare, mäklare, förvaltare, analytiker, kontrollpersonal och ledning.

MAXAGON KAPITAL AB ÄR OCKSÅ ANSLUTET TILL SVENSKA FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES FÖRENING, SFM

MAXAGON KAPITAL AB ÄR OCKSÅ ANSLUTET TILL SVENSKA FÖRSÄKRINGS-FÖRMEDLARES FÖRENING, SFM

Maxagon Kapital AB har tillstånd att distribuera försäkringar genom gränsöverskridande verksamhet i följande länder:
 • Belgien
 • Cypern
 • Danmark
 • Frankrike
 • Gibraltar
 • Italien
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Portugal
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Österrike