TILLSYN

TILLSTÅND AV FINANSINSPEKTIONEN
Maxagon Kapital står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. Du som kund kan därför känna dig trygg med att dina affärer hos oss sköts på ett korrekt och regelrätt sätt. Vi är stolta över våra tillstånd och värnar och vårdar dem.
Maxagon Kapital är registrerat som försäkringsdistributörer och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- och sjukförsäkring.

Maxagon Kapital är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Maxagon Kapital ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseenden investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

REKLAMATION

OM DU INTE ÄR NÖJD
Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd med oss. Vår ambition är att alltid aktivt förebygga eventuella missförstånd. Om du upplever att vi inte har uppfyllt dina förväntningar är det viktigt att du snarast kontaktar oss så att vi tillsammans får reda ut vad som har inträffat.

Kontakta först den som har utfört ditt ärende
Vid klagomål ska du i första hand alltid kontakta din rådgivare för att få ytterligare förklaring till vad som har hänt och reda ut eventuella missförstånd.

Klagomålsansvarig
Om du efter kontakt med din rådgivare fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats kan du kontakta klagomålsansvarig. Ärendet ska framställas skriftligen, vi ber dig att utförligt beskriva vad du är missnöjd med samt vad som har hänt. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Garantum Fondkommission AB
Klagomålsansvarig
Box 7364
103 94  Stockholm
epost: klagomal@garantum.se

Läs mer på Garantum Fondkommissions hemsida.
Andra oberoende vägar för prövning
Om du inte är nöjd efter att klagomålsansvarig har prövat ditt ärende finns det andra vägar för prövning. Du har möjlighet att få kostnadsfri vägledning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå (www.konsumenternas.se).

Du kan även föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se) eller till allmän domstol.

ANSVARSFÖRSÄKRING

ANSVARSFÖRSÄKRING
FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION
Maxagon Kapital och våra anställda förmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet för försäkringsdistribution, försäkringen är tecknad hos QBE Europé SA/NV, filial Sverige (QBE). Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna, har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Ansvarsförsäkringen för försäkringsdistribution uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag.

Den högsta ersättning som kan betalas för en skada uppgår till ett belopp som motsvarar 1 300 380 euro per skada eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager.
Den högsta ersättning som kan utbetalas under ett år uppgår till ett belopp som motsvarar något av följande, eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager:

• Minst 1 924 560  euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till högst 1.
Självrisken är SEK 2 prisbasbelopp per skada.

Kontaktuppgifter till försäkringsbolaget: QBE Europé SA/NV, filial Sverige, Sveavägen 13, 111 57 Stockholm

ANSVARSFÖRSÄKRING
INVESTERINGSRÅDGIVNING
Maxagon Kapital är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust och vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Garantum Fondkommission AB om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit.

AIG Europé Limited, Box 3506, 103 69  Stockholm, tfn 08-506 920 00, e-post: info.sweden@aig.com

Läs mer på Garantum Fondkommissions hemsida

MAXAGON KAPITAL AB ÄR ANSLUTET TILL INSURESEC DÄR OCKSÅ ANSTÄLLDA RÅDGIVARE ÄR LICENSIERADE

Maxagon Kapital AB är medlem hos Insuresec och Maxagon Kapital ABs rådgivare är licensierade. Idag ställer flera av de stora försäkringsbolagen krav på att förmedlaren ska vara registrerad och licensierad av InsureSec, bland annat för att omfattas av en ansvarsförsäkring. I samband med upphandlingar på försäkringsområdet kan det även ställas krav på registrering och licens.

Att vara registrerad hos InsureSec innebär därför både en konkurrensfördel och ett utökat konsumentskydd. Registrering hos InsureSec är personlig och baseras på ett avtalsförhållande mellan InsureSec och den enskilda försäkringsförmedlaren. Avtalet innebär att förmedlaren förbinder sig att följa relevanta lagar, föreskrifter, god försäkringsförmedlingssed och beslut fattade av Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd.

MAXAGON KAPITAL ÄR ANSLUTET TILL SWEDSEC.

MAXAGON KAPITAL ÄR ANSLUTET TILL SWEDSEC.

KONSUMENTSKYDD
Rådgivare anställda på Maxagon Kapital AB är licensierade via Swedsec. Syftet med licensieringen är att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på den svenska finansmarknaden. Målet är att en betydande majoritet av alla anställda med kvalificerade arbetsuppgifter och befattningar i företag på finansmarknaden, och som står under Finansinspektionens tillsyn, ska vara licensierade. Exempel på sådana anställda som behöver licens kan vara rådgivare, mäklare, förvaltare, analytiker, kontrollpersonal och ledning.

MAXAGON KAPITAL AB ÄR OCKSÅ ANSLUTET TILL SVENSKA FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES FÖRENING, SFM

MAXAGON KAPITAL AB ÄR OCKSÅ ANSLUTET TILL SVENSKA FÖRSÄKRINGS- FÖRMEDLARES FÖRENING, SFM

Maxagon Kapital AB har tillstånd att distribuera försäkringar genom gränsöverskridande verksamhet i följande länder:
• Belgien
• Cypern
• Danmark
• Frankrike
• Gibraltar
• Italien
• Luxemburg
• Malta
• Nederländerna
• Norge
• Portugal
• Spanien
• Tyskland
• Österrike