MAXAGON KAPITAL AB HAR FÖLJANDE TILLSTÅND DIREKT:

2017-01-18 Ia) Livförsäkring (direkt)
2017-01-18 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
2017-01-18 IIa) Giftermålsförsäkring (direkt)
2017-01-18 IIb) Födelseförsäkring (direkt)
2017-01-18 III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt)
2017-01-18 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
2017-01-18 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)

OCH VIA SVENSK VÄRDEPAPPERSSERVICE I STOCKHOLM AB:

Anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice.

Maxagon Kapital AB är ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447) – SVP. SVP är ett bolag med tillstånd att driva tillståndspliktig värdepappersrörelse under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att Maxagon Kapital AB lämnar investeringsråd och i övrigt assisterar slutkunderna med vidarebefordran av order avseende finansiella instrument för SVP:s räkning. I samarbetet ligger också att det anknutna ombudet får stöd i utförandet av tjänster från SVP. Stödet innefattar bland annat digitalt stöd vid rådgivningen, utbildning samt kontroll och granskning av Maxagon Kapital AB:s bedömningar av vad som är lämpligt för den som investerar i finansiella instrument.

SVP ansvarar för att verksamhet utförs efter det regelverk som styr den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det skydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

Om du känner dig missnöjd eller har frågor och funderingar om den investeringstjänst vi utfört åt dig ber vi dig kontakta oss för att vi ska kunna hjälpa dig. Kontakta i första hand den som tagit hand om ditt ärende. Förhoppningsvis kan vi tillsammans reda ut vad som hänt och hitta en lösning. Om du skulle vilja rikta ett klagomål med avseende på den investeringstjänst som vi har utfört åt dig för SVP:s räkning så är du välkommen att kontakta klagomålsansvarig hos SVP.

För kontaktuppgifter till och mer information besök Svensk Värdepappersservice.

MAXAGON KAPITAL AB ÄR ANSLUTET TILL INSURESEC DÄR OCKSÅ ANSTÄLLDA RÅDGIVARE ÄR LICENSIERADE

Maxagon Kapital AB är medlem hos Insuresec och Maxagon Kapital ABs rådgivare är licensierade. Idag ställer flera av de stora försäkringsbolagen krav på att förmedlaren ska vara registrerad och licensierad av InsureSec, bland annat för att omfattas av en ansvarsförsäkring. I samband med upphandlingar på försäkringsområdet kan det även ställas krav på registrering och licens.

Att vara registrerad hos InsureSec innebär därför både en konkurrensfördel och ett utökat konsumentskydd. Registrering hos InsureSec är personlig och baseras på ett avtalsförhållande mellan InsureSec och den enskilda försäkringsförmedlaren. Avtalet innebär att förmedlaren förbinder sig att följa relevanta lagar, föreskrifter, god försäkringsförmedlingssed och beslut fattade av Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd.

MAXAGON KAPITALS RÅDGIVARE ÄR SWEDSEC LICENSIERADE VIA DET ANSLUTNA FÖRETAGET SVENSK VÄRDEPAPPERSSERVICE I STOCKHOLM AB

MAXAGON KAPITALS RÅDGIVARE ÄR SWEDSEC LICENSIERADE VIA DET ANSLUTNA FÖRETAGET SVENSK VÄRDEPAPPERS-SERVICE I STOCKHOLM AB

KONSUMENTSKYDD
Rådgivare anställda på Maxagon Kapital AB är licensierade via Swedsec. Syftet med licensieringen är att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på den svenska finansmarknaden. Målet är att en betydande majoritet av alla anställda med kvalificerade arbetsuppgifter och befattningar i företag på finansmarknaden, och som står under Finansinspektionens tillsyn, ska vara licensierade. Exempel på sådana anställda som behöver licens kan vara rådgivare, mäklare, förvaltare, analytiker, kontrollpersonal och ledning.

MAXAGON KAPITAL AB ÄR OCKSÅ ANSLUTET TILL SVENSKA FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES FÖRENING, SFM

MAXAGON KAPITAL AB ÄR OCKSÅ ANSLUTET TILL SVENSKA FÖRSÄKRINGS-FÖRMEDLARES FÖRENING, SFM

Maxagon Kapital AB har tillstånd att distribuera försäkringar genom gränsöverskridande verksamhet i följande länder:
 • Belgien
 • Cypern
 • Danmark
 • Frankrike
 • Gibraltar
 • Italien
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Portugal
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Österrike