UTLANDSFLYTT

Maxagon Advise har ett stort nätverk av skattejurister, Advokater, Revisorer och Provider på plats på Cypern, Malta och Luxemburg för att sätta upp utlandsföretag.

Vi hjälper dig som tänker flytta utomlands, oavsett om det avser en flytt för pensionering som individ eller om du behöver en företagsstruktur utomlands.

Kontakta oss för diskussion och prisförslag.

ADVISORY BOARD

Genom lång och gedigen erfarenhet som rådgivare till företagare och med ett stort och brett nätverk, erbjuder Maxagon Advise professionell hjälp genom att vara rådgivare, advisory board, mentor till företagare som behöver stöd och någon rutinerad att diskutera strategier, skatt, ledarskap, organisation mm. Vi kan även åta oss interimlösningar, sätta upp rutinbeskrivningar och organisationsutredningar.

Vi hjälper dig som behöver ett ”Advisory Board” i ditt företag. Du kanske överväger att ta in en extern styrelse eller redan har en.

Organisation, Ledarskap, Strategi.

Kontakta oss för diskussion och prisförslag.

MOVING ABROAD

Maxagon Advise has a large network of tax lawyers, accountants and providers in place in Cyprus, Malta and Luxembourg to set up foreign companies.

We help you who intend to move abroad, whether it concerns a move for retirement as an individual or if you need a corporate structure abroad.

Contact us for discussion and price suggestions.

ADVISORY BOARD

Through long and solid experience as an advisor to entrepreneurs and with a large and wide network, Maxagon Advise offers professional help by being a advisor, advisory board, mentor to entrepreneurs who need support and someone experienced to discuss strategies, taxes, leadership, organization etc. We can also undertake interim solutions, set up routine descriptions and organizational investigations.

We help you who need an ”Advisory Board” in your company. You might consider taking in an external board or already having one.

Organization, Leadership, Strategy.

Contact us for discussion and price suggestions.