MAXAGON KAPITAL AB HAR FÖLJANDE TILLSTÅND DIREKT:

2017-01-18 Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare

2017-01-18 Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare

2017-01-18 Ia) Livförsäkring (direkt)

2017-01-18 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

2017-01-18 IIa) Giftermålsförsäkring (direkt)

2017-01-18 IIb) Födelseförsäkring (direkt)

2017-01-18 III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt)

2017-01-18 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)

2017-01-18 a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)

www.fi.se

 

OCH VIA SVENSK VÄRDEPAPPERSSERVICE I STOCKHOLM AB:

2008-03-28 Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp

2007-11-01 Mottagandeoch vidarebefordran av order avseende fi instrument

2007-11-01 Utförande av order avseende fi instrument på kunders uppdrag

2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

www.fi.se

www.svenskvpservice.se

 

MAXAGON KAPITAL AB ÄR ANSLUTET TILL INSURESEC DÄR OCKSÅ ANSTÄLLDA RÅDGIVARE ÄR LICENSIERADE

Maxagon Kapital AB är medlem hos Insuresec och Maxagon Kapital ABs rådgivare är licensierade. Idag ställer flera av de stora försäkringsbolagen krav på att förmedlaren ska vara registrerad och licensierad av InsureSec, bland annat för att omfattas av en ansvarsförsäkring. I samband med upphandlingar på försäkringsområdet kan det även ställas krav på registrering och licens.

Att vara registrerad hos InsureSec innebär därför både en konkurrensfördel och ett utökat konsumentskydd. Registrering hos InsureSec är personlig och baseras på ett avtalsförhållande mellan InsureSec och den enskilda försäkringsförmedlaren. Avtalet innebär att förmedlaren förbinder sig att följa relevanta lagar, föreskrifter, god försäkringsförmedlingssed och beslut fattade av Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd.

www.insuresec.se

 

MAXAGON KAPITALS RÅDGIVARE ÄR SWEDSEC LICENSIERADE VIA DET ANSLUTNA FÖRETAGET SVENSK VÄRDEPAPPERSSERVICE I STOCKHOLM AB

Konsumentskydd

Rådgivare anställda på Maxagon Kapital AB är licensierade via Swedsec. Syftet med licensieringen är att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på den svenska finansmarknaden. Målet är att en betydande majoritet av alla anställda med kvalificerade arbetsuppgifter och befattningar i företag på finansmarknaden, och som står under Finansinspektionens tillsyn, ska vara licensierade. Exempel på sådana anställda som behöver licens kan vara rådgivare, mäklare, förvaltare, analytiker, kontrollpersonal och ledning.

www.swedsec.se

 

MAXAGON KAPITAL AB ÄR OCKSÅ ANSLUTET TILL SVENSKA FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES FÖRENING, SFM

www.sfm.se

GÖTEBORG  STOCKHOLM  MALMÖ

+46 702 20 30 20

info(at)maxagon.se

org. nr. 559086-9144

Besök oss på sociala medier

Skårs Led 3

Box 14001

400 20 Göteborg

Copyright  2018 Maxagon Kapital AB. All rights reserved

190112